Architecten- & ingenieursbureau Ir. Swillens b.v.

Werkzaamheden die het architectenbureau voor u kan verzorgen:

a. Voorbereiding :

•  Vervaardigen programma van eisen
•  Beoordeling budget aan de hand van het programma van eisen
•  Raming van de bouwtijd en procedures

b. Voorontwerp :

•  Beoordeling situatie en bestaande toestand
•  Vervaardigen situatietekening bestaande toestand
•  Vaststellen bouwtechnische en/of gebruikstechnische kwaliteit bestaande bebouwing
•  Vaststellen stedenbouwkundige kaders en benodigde vergunningen
•  Opname bestaande toestand, vervaardigen tekeningen
•  Advies ontwerpkeuzen, intergratie ruimteclaims
•  Coördinatie adviseurs constructie en bouwfysica (zie ingenieursbureau Ir.SWILLENS b.v).
•  Analyse energieprestatie normering, advies duurzaam bouwen
•  Overzicht benodigde vergunningen
•  Vervaardigen voorontwerp gebouw
•  Opstellen globale bouwkostenraming
•  Vervaardigen 3D visualisaties, impressies en/of maquette

c. Definitief ontwerp :

•  Vervaardigen definitief ontwerp
•  Advies ontwerpkeuzen, integratie ruimteclaims overige adviseurs
•  Overleg en presentatie gemeente en welstandcommissie
•  Coördinatie adviseurs constructie beton,hout en staal (zie ingenieursbureau Ir.SWILLENS
•  Coördinatie adviseurs bouwfysica (zie ingenieursbureau Ir.SWILLENS b.v)
•  Raming van bouwkosten
•  Analyse haalbaarheid opleveringsdatum
•  Analyse Veiligheids- en gezondheidsplan (zie ingenieursbureau Ir.SWILLENS b.v)
•  Beoordeling Energieprestatie coëfficiënt (EPC) (zie ingenieursbureau Ir.SWILLENS b.v)
•  Overleg diverse instanties t.b.v aanvraag bouwvergunning 1 e fase
•  Overleg diverse instanties t.b.v bestemming , gebruik en subsidiëring.
•  Inventarisatie potentiële milieumaatregelen en effecten (zie ingenieursbureau Ir.SWILLENS b.v)

d. Technische Specificatie / Bestek :

•  Vervaardigen voorbereidingstekeningen :

Bestektekeningen :

- Situatie 1 : 1000
- Gevels 1 : 100
- Doorsnede 1 : 100
- Begane grond 1 : 100
- Verdieping(en) 1 : 100
- Fund- / Riolering /beg vloer 1 : 100
- Verdiepingsvloer(en) 1 : 100
- Principe details 1 : 20

•  Vervaardigen technische specificatie
•  Coördinatie adviseurs constructie beton,hout en staal (zie ingenieursbureau Ir.SWILLENS b.v)
•  Coördinatie adviseurs bouwfysica (zie ingenieursbureau Ir.SWILLENS b.v)
•  Begroting bouwkundige werken en calculatie bouwkosten (zie ingenieursbureau Ir.SWILLENS b.v)
•  Raming van de bouwtijd
•  Beoordelen Veiligheids- en gezondheidsplan (zie ingenieursbureau Ir.SWILLENS b.v)
•  Voeren van overleg met gemeentelijke instanties t.b.v. bouwaanvraag 2 e fase
•  Uit naam van de opdrachtgever aanvragen van de bouwvergunning
•  Definitieve financiële uitgangspunten
•  Advisering opdrachtgever inzake prijsaanbieding

e. Contractvorming :

•  Verkrijgbaar stellen technische specificatie of bestek (zie ingenieursbureau Ir.SWILLENS b.v)
•  Bekendmaking aanbesteding en/of uitnodiging aannemers
•  Voorstel uit te nodigen gegadigden, opstellen selectiecriteria
•  Uitnodiging tot prijsaanbieding
•  Inlichtingen en/of aanwijzen en opmaak nota's resp. proces-verbaal

f. Gunning :

•  Het voeren van prijsoverleg met de aannemer
•  Opmaak concept gunningsbrief of concept uitvoeringscontract
•  Beoordeling producenten of productfaciliteiten van leveranciers en rapportage
•  Overleg met leveranciers

g. Uitvoering en oplevering :

•  Vervaardigen bouwuitvoeringstekeningen
Matenplannen : - Begane grond 1 : 20
- Verdieping(en) 1 : 20
- Doorsnede 1 : 20
- Overzichttekening kozijnen 1 : 50
- Aanvullende detailtekeningen 1 : 20

•  Coordinatie van de ontwerpen en/of adviezen van de bij de uitvoering van het project betrokkenen

h. Directievoering :

•  Rapportage uitvoering naar eisen van gesloten overeenkomst
•  Geven van orders en aanwijzingen omtrent de uitvoering van het werk
•  Bouwvergaderingen houden en verslagen maken
•  Controleren van de productie tekeningen ( betonvloeren, elektra, waterleiding e.d. )
•  Vervaardigen van revisietekeningen en ruimteboek
•  Administreren van bouwkundige kosten door het opstellen van overzichten van de financiële stand van het werk en van bestekswijzigingen, meer en minder werk, verwerking verrekenbare hoeveelheden, besteding ten laste van stelposten.
•  Controleren termijnrekeningen van de aannemer en betalingsmandaten opmaken
•  Rapportage tijdsplanning uitvoeren a.d.h.v. door de aannemer op te stellen en door de architect te controleren werkplannen
•  Bijstellen en toezien op naleving van de tijdschema's
•  Voeren en controleren correspondentie m.b.t. de uitvoering en voortgang van het werk.
•  Leiding geven aan toezichthoudend personeel
•  Beoordeling van tijdens de uitvoering ingediende alternatieven aanbiedingen
•  Controle van de eindafrekening en adviseren van de opdrachtgever terzake
•  Bewaking van de totale kosten en controle eindafrekening
•  Opname van het gerealiseerde bouwwerk en proces-verbaal van oplevering
•  Het verrichten van werkzaamheden in verband met het onderhoud van het gedurende de onderhoudsperiode.


Werkzaamheden die het Ingenieursbureau en lid van het Koninklijk Instituut van Ingenieurs ( KIVI ) voor u kan verzorgen:

a. Constructie berekeningen :

•  Vervaardigen van alle constructie berekeningen van beton, hout en staal zoals o.a. funderingsberekeningen op staal of palen , spant berekeningen, gordingen, kolommen lateien e.d.
•  Aanvragen en beoordeling sonderingrapport.
•  Advisering funderingskeuze.

b. Bouwfysische berekeningen :

•  Berekeningen van gebruiksoppervlakten en verblijfsgebieden
•  Daglicht berekeningen
•  Ventilatie berekeningen
•  Energieprestatie berekeningen ( EPC berekeningen )
•  Geluidsberekeningen

c. Begrotingen, kostenramingen en meer jarenonderhoud rapporten:

•  Maken van een bouwkundige raming van kosten
•  Verzorgen van begroting bouwkundige werken en calculatie bouwkosten.
•  Opstellen van meer jarenonderhoud rapporten

d. Bestek en Voorwaarden :

•  Schrijven van een Bestek en Voorwaarden
•  Schrijven van Veiligheids- en Gezondheidsplan in ontwerpfase ( V&G-plan )

e. Bemiddeling en advisering bij aankoop en verkoop register ( onroerend ) goed

 
       
       
      home | diensten| projecten | referenties sitemap